Контакт

Телефон(и):

+389 (02) 3104 996
+389 (02) 3104 997
+389 (02) 3104 990

Факс:

+389 (02) 3104 911

Web:

www.filafarm.com.mk

Е-mail:

contact@filafarm.com.mk

ФИЛА-ФАРМ дооел
Ул: “Бледски договор” Бр.8
1000 Скопје
МАКЕДОНИЈА
П.Фах. 767

Дипл.инг. Дејан Стојчевски
Сервис, сервисен инженер
02 3104 907
071 356 042
Дипл.екк. Ирена Димитрова
Логистика и администрација
02 3104 997
072 204 367
Дипл.инг. Методија Бундалески
Сервис, сервисен инженер
02 3104 907
072 305 384
Фарм.техн. Жаклина Довичинскa
Фармацевтски техничар
02 3104 990
071 356 396
М-р Фарм. Емилија Костоска
Регистрација и легислатива
02 3104 994
070-295461
Дипл. Фарм. Бојана Филиповска
Управител
02 3104 996
070 327 856