Контакт

Телефон(и):

+389 (02) 3104 996
+389 (02) 3104 997
+389 (02) 3104 990

Факс:

+389 (02) 3104 911

Web:

www.filafarm.com.mk

Е-mail:

contact@filafarm.com.mk

ФИЛА-ФАРМ дооел
Ул: “Бледски договор” Бр.8
1000 Скопје
МАКЕДОНИЈА
П.Фах. 767

Дипл.екк. Ирена Димитрова
Логистика и администрација
02 3104 997
072 204 367
Дипл. физичар Миле Дуковски
Продажба
02 3104 996
071 240 156
Дипл.инг. Методија Бундалески
Сервис, сервисен инженер
02 3104 907
072 305 384
Фарм.техн. Жаклина Довичинскa
Фармацевтски техничар
02 3104 990
071 356 396
М-р Фарм. Емилија Костоска
Регистрација и легислатива
02 3104 994
070-295461
Дипл. Фарм. Бојана Филиповска
Управител
02 3104 996
070 327 856