ISO 9001:2008 – СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ

Во 2006 година, во ФИЛА-ФАРМ  е воспоставен систем за управување со квалитет.
Ефикасното работење, сите работни процеси, производи , услуги и реализација на барањата на купувачот, ФИЛА-ФАРМ ги извршува во согласност со барањата на стандардот ISO 9001:2008. 
ISO 9001:2008 го истакнува управувањето со процесите, мерењата, постојаните подобрувања, достигнувањето на целите и зголемената вклученост на врвното Раководство.
Секоја година во континуитет се врши проверка на ресертификацијата на ISO 9001:2008, а на секои три години се прави ресертификација на истиот.

ISO 9001:2008