LIMA CORPORATE

Еден од водечките производители на ортопедтски помагала и материјали LIMA Corporate е веќе долгогодишен нач соработник , докажан во светски рамки со својот квалитет. На листата на производите на LIMA се наоѓаат производи ( http://www.limacorporate.com/home.php?l=en ) односно импланти за тотални ендопротези кои даваат решение за низа проблеми во ортопедијата и тоа за :

  • колк
  • колено
  • рамо
  • траума
  • остеосинтетски материјал