Сервис

Како застапник на повеќе светски производители на медицинска опрема, Фила-Фарм ДООЕЛ се грижи да обезбеди квалитетна пост-продажна услуга на своите клиенти. Во рамки на секторот за техничка поддржка вработени се кадри кои се обучени и сертифицирани пд матичните куќи-производители на медицинска опрема за инсталирање, одржување и сервисирање на истата.

Дополнително, стекнатата обука ја практицираат на секојдневната основа и стекнатото стручно знаење поткрепено со практично искуство и посветеност дава сигурност за корисниците во гарантниот и пост-гарантниот период на набавената опрема.

Сервис форма